Bophathmey wedding
Bophathmey wedding

Bophathmey wedding

@Bophathmey

Promotion ពិសេសសំរាប់បងប្អូនដែរចង់ថតរូបដាក់មុខរោងការ ក្នុងឱកាសនេះស្ទូឌីយ៉ូ បុប្ផាថ្មី ផ្តល់ជូននៅកញ្ចាប់ថតរូបពិសេសដូចខាងក្រោមនេះ ៖
*កញ្ចប់ថតមុខរោងតំលៃត្រឹមតែ198$លោកអ្នកនឹងទទួលបាន:
_រូបថត60x90 2ស៊ុមសុញ្ញអាកាសflash frame
_រូបថតកែហើយ15x20 15សន្លឹក(កូពីរូបថតជូនទាំងអស់)
_សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីដ៏ស្រស់ស្អាត2ឈុត(អាចជ្រើសរើសបាន)
_ផាត់មុខធ្វើសក់ជូនយ៉ាងស្អាត(ជាមួយជាងជំនាញកូនក្រមុំ)
👉អ្វីកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ មានការថែមជូនរ៉ូបហុងកុងដ៏ស្រស់ស្អាត1ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជូនកូនក្រមុំ Tel: 088 4565859 / 012 202 700 / 086 202 700.
Telegram : https://t.me/joinchat/hbXzuqcbTyYzOGQ9

image

Promotion ពិសេសសំរាប់បងប្អូនដែរចង់ថតរូបដាក់មុខរោងការ ក្នុងឱកាសនេះស្ទូឌីយ៉ូ បុប្ផាថ្មី ផ្តល់ជូននៅកញ្ចាប់ថតរូបពិសេសដូចខាងក្រោមនេះ ៖
*កញ្ចប់ថតមុខរោងតំលៃត្រឹមតែ198$លោកអ្នកនឹងទទួលបាន:
_រូបថត60x90 2ស៊ុមសុញ្ញអាកាសflash frame
_រូបថតកែហើយ15x20 15សន្លឹក(កូពីរូបថតជូនទាំងអស់)
_សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីដ៏ស្រស់ស្អាត2ឈុត(អាចជ្រើសរើសបាន)
_ផាត់មុខធ្វើសក់ជូនយ៉ាងស្អាត(ជាមួយជាងជំនាញកូនក្រមុំ)
👉អ្វីកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺ មានការថែមជូនរ៉ូបហុងកុងដ៏ស្រស់ស្អាត1ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ជូនកូនក្រមុំ Tel: 088 4565859 / 012 202 700 / 086 202 700

image